• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  E-zgłoszenie oferty pracy

  Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.

  Zgodnie z art. 36 ust 5a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy "Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu".

  Niekompletne wypełnienie poniższego druku uniemożliwi wysłanie zgłoszenia.

  I. Dane pracodawcy

  Osoba reprezentująca pracodawcę

  II. Informacja dotycząca zgłoszonego miejsca zatrudnienia

  Wymagania - oczekiwania pracodawcy

  III. Oświadczenie pracodawcy

  Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym „kto składając zeznanie mające służyć w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (…)", oświadczam iż:

  IV. Szczególne zainteresowanie zatrudnieniem kandydatów z państw EOG

  Informacje na temat możliwości zapewnienia pracownikowi zakwaterowania lub wyżywienia z informacją kto ponosi koszty w tym zakresie

  Informacje dotyczące sfinansowania lub dofinansowania kosztów podróży lub przeprowadzki, ponoszonych przez pracownika

  Załóż konto i dopisz się do bazy firm

  * - pola wymagane
  Odwiedziny: 9591

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl