• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Raporty pobadawcze dot. lokalnego rynku pracy

  Prowadzenie skutecznych działań na rynku pracy jest warunkowane posiadaniem jak najszerszego zakresu informacji zarówno o obecnej sytuacji, kierunkach zachodzących zmian jak i tendencjach na przyszłość. Dlatego też, Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej prowadzi badania sytuacji na lokalnym rynku pracy. W tym celu, poza sporządzanymi w sposób cykliczny analizami, obejmującymi chociażby Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych, pozyskujemy dodatkowe środki z funduszy Unii Europejskiej na realizację badań.

  W 2019r. z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przeprowadził badanie dotyczące „Trwałości, kondycji i rozwoju przedsiębiorstw powstałych przy dofinansowaniu na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymanym z Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej w latach 2015 –2017 w opiniach przedsiębiorców – badanie pilotażowe”.

  W badaniu udział wzięło 162 respondentów – przedsiębiorców, którzy w latach 2015-2017 rozpoczynali działalność gospodarczą z wykorzystaniem wsparcia finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Osoby te wyłonione zostały z populacji liczącej 281 beneficjentów. Okres czasu jaki upłynął od założenia działalności gospodarczej pozwala niejednokrotnie spojrzeć z innej perspektywy na początki własnej firmy. Dlatego też niezmiernie ważnym jest możliwość wsłuchania się w opinie i propozycje przedsiębiorców. Co ważne, raport będący podsumowaniem badań, zawiera istotne rekomendacje odnośnie wsparcia przedsiębiorców, które mogą stanowić cenne wskazówki nie tylko z punktu widzenia lokalnego rynku pracy.

  Pełna treść raportu została zamieszczona na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w zakładce Rynek pracy / Statystyki i analizy / Analizy i badania - w części dotyczącej opracowań sporządzonych w 2019r. i jest dostępna pod poniższym linkiem:

  https://wupkatowice.praca.gov.pl/documents/162604/9067528/Raport Ruda Śląska.pdf/0771899a-5653-40d2-b276-6094bef9873d

  Plik z raportem został zamieszczony także wśród plików do pobrania na dole strony.

  „Pokolenia na rynku pracy. Badania Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.” Procesy zachodzące w przestrzeni rynku pracy w coraz większym stopniu będą wynikały ze zmian demograficznych – związanych w głównej mierze ze starzeniem się społeczeństwa. Bardzo wyraźnie widać te zmiany na lokalnym rynku pracy w Rudzie Śląskiej, gdzie w okresie ostatnich kilkunastu lat – zgodnie z danymi GUS – znacząco zwiększył się udział ludności w wieku poprodukcyjnym, który obecnie wynosi 20,3%. Natomiast udział ludności po 45 roku życia wzrósł z 38,4% w 2002 roku do 44,5% w roku 2016 (www.gus.pl).

  Następujące przemiany demograficzne, związane z procesem starzenia się społeczeństwa nigdy wcześniej nie zachodziły na taką skalę. W bezpośredni sposób wpłyną one na rynek pracy. W strukturach firm i instytucji coraz częściej będą funkcjonować w tych samych zespołach pracowniczych osoby zróżnicowane wiekowo, które w zasadniczy sposób różnią się m.in. motywacją do pracy, systemem wartości, akceptacją wprowadzanych zmian, czy poziomem lojalności wobec pracodawców. Zróżnicowanie pokoleniowe kapitału ludzkiego w organizacji należy traktować jako szansę dla pracodawców na dalszy rozwój ich przedsiębiorstw, a nie w kategoriach zagrożenia. Różnorodność pokoleniowa to znakomita płaszczyzna wzajemnego uczenia się pracowników, a tym samym – uzupełniania w miejscu pracy, co z kolei implikować będzie wzrostem efektywności.

  W celu diagnozy zjawiska pokoleniowego zróżnicowania na lokalnym rynku pracy w Rudzie Śląskiej Powiatowy Urząd Pracy w 2017r. przeprowadził wielopłaszczyznowy projekt badawczy.

  W okresie od stycznia 2007r. do marca 2008r. Powiatowy Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej realizował projekt wielopłaszczyznowej analizy procesów zachodzących na lokalnym rynku pracy. Projekt badawczy „Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej”  współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet I „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna”, Działanie 1.1 „Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy”, Schemat b – „Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy”) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

  Od marca 2008 r. prowadzimy projekt „PUP – Profesjonalne Upowszechnianie Pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). W jego ramach prowadzony jest pilotażowy program badań jakościowych lokalnego rynku pracy umożliwiającego pogłębienie wyników badań ilościowych uzyskanych w projekcie „Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej”. W jego ramach prowadzimy podprojekty badawczych dotyczące:

  • Badania potrzeb pracodawców chętnych do zatrudnienia szczególnych kategorii osób bezrobotnych (m.in. kobiet, osób niepełnosprawnych, osób powyżej 50 roku życia)
  • Badania zapotrzebowania na usługi rynku pracy wśród pracodawców
  • Badanie potrzeb zawodowych osób bezrobotnych
  • Badanie migracji zarobkowych wśród osób bezrobotnych

     W okresie od 01.04.2010 do 31.10.2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej realizował projekt pod nazwą „A po burzy… - naprzeciw nowym trendom” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL. W projekcie przeprowadzono badania dotyczące trendów rozwojowych i możliwości wprowadzania zmian w zakresie przedsiębiorczości w mieście Ruda Śląska, obejmujące trzy zasadnicze elementy:

  1. Analizę dokumentów zastanych,
  2. Badania terenowe wśród lokalnych przedsiębiorców,
  3. „Burzę mózgów” wśród lokalnych przedsiębiorców.

  Badania realizowane w ramach projektu „A po burzy… - naprzeciw nowym trendom” miały na celu przede wszystkim:

  1. Analizę przedsiębiorczości w mieście Ruda Śląska
  2. Diagnozę trendów pojawiających się na rynku, związanych z:
  • zapotrzebowaniem na pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompetencji zawodowych,  
  • możliwościami rozwoju przedsiębiorczości, 
  • rolą podmiotów polityki społecznej miasta, w tym Powiatowego Urzędu Pracy.

  Poniżej przedstawiamy raporty pobadawcze i publikacje będące efektem realizacji powyższych działań.

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Raporty pobadawcze dot. lokalnego rynku pracy [ 21 ]
  ikona PDF Raport z badań satysfakcji w zakresie usług i rejestracji oświadczeń o powierzeniu wyklonywania pracy cudzoziemcowi świadczonych w PUP w Rudzie Śląskiej.pdf 05-03-20 09:55 610.51KB pobierz
  ikona PDF Trwałość, kondycja i rozwój przedsiębiorstw powstałych przy dofinansowaniu na rozpoczęcie działalności gosp. otrzymanym z Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej w latach 2015–2017 w opiniach przedsiębiorców – badanie pilotażowe 06-02-20 13:28 443.55KB pobierz
  ikona PDF Pokolenia na rynku pracy. Badania Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej 15-11-17 15:37 27.59MB pobierz
  ikona PDF Badanie efektywności udzielonego wsparcia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 15-11-17 13:13 4.3MB pobierz
  ikona PDF Pokoleniowe zróżnicowanie osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy w Rudzie Śląskiej 15-11-17 12:07 920.24KB pobierz
  ikona PDF Naprzeciw_nowym_trendom_analiza_przedsiebiorczosci 08-11-11 552.48KB pobierz
  ikona PDF Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej 30-05-11 744.66KB pobierz
  ikona PDF Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób pracujących w Rudzie Śląskiej - badanie powtórzone 30-05-11 541.62KB pobierz
  ikona PDF Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób pracujących w Rudzie Śląskiej 30-05-11 530.02KB pobierz
  ikona PDF Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej - badanie powtórzone 30-05-11 465.34KB pobierz
  ikona PDF Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej 30-05-11 542.33KB pobierz
  ikona PDF Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej - badanie powtórzone 30-05-11 471.97KB pobierz
  ikona PDF Diagnoza kierunków rozowju rynku pracy w Rudzie Śląskiej - publikacja podsumowująca projekt - część III 30-05-11 14.28MB pobierz
  ikona PDF Diagnoza kierunków rozowju rynku pracy w Rudzie Śląskiej - publikacja podsumowująca projekt - część II 30-05-11 17.4MB pobierz
  ikona PDF Diagnoza kierunków rozowju rynku pracy w Rudzie Śląskiej - publikacja podsumowująca projekt - część I 30-05-11 21.41MB pobierz
  ikona PDF Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej 30-05-11 430.23KB pobierz
  ikona DOC Badanie zapotrzebowania na usługi rynku pracy wśród pracodawców-Raport pobadawczy 30-05-11 294.5KB pobierz
  ikona PDF Badanie potrzeb pracodawców w zakresie zatrudnienia szczególnych kategorii osób bezrobotnych - Raport pobadawczy 30-05-11 1.05MB pobierz
  ikona PDF Badania potrzeb zawodowych osób bezrobotnych 30-05-11 766.92KB pobierz
  ikona PDF Badanie migracji zawodowych wśród osób bezrobotnych 30-05-11 846.22KB pobierz
  ikona PDF Podsumowanie badań 30-05-11 5.19MB pobierz
  Utworzono: 2013-01-03 13:50 | Redagował: Paweł Karaś 2020-02-06 12:44
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6297

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl