• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Powiatowa Rada Rynku Pracy

  Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy m.in. :

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiatach,
  • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
  • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań,
  • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia , szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
  • opiniowanie wniosków o umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji, zwrotu pożyczek z Funduszu Pracy lub jednorazowo przyznanych środków zgodnie z art. 46, ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy, informacji o stanie bezrobocia w powiatach oraz wypracowywanie stosownych wniosków i sprawozdań,
  • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
  • opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,

  Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powołuje Starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie powiatu :

  • terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych,
  • terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych,
  • społeczno- zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

  Podstawa prawna

  ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 674 z póżn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 06.10.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 224, poz.2281) w sprawie rad zatrudnienia.

  W związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od dnia 27.05.2014r. funkcjonują powiatowe rady rynku pracy. Jednakże do dnia powołania powiatowej rady rynku pracy zadania tej rady wykonuje powiatowa rada zatrudnienia, działająca w składzie i na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

  Informacja na temat zmiany zasad wydawania opinii przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

  Od 1 września 2015r.  obowiązują nowe zasady wydawania opinii przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

  Nowe procedury w tym jednolity wzór wniosku składanego do Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy www.wupkatowice.praca.gov.pl w zakładce „Wojewódzka Rada Rynku Pracy”.

  Skład członków Powiatowej Rady Rynku Pracy. Kadencja 2017-2021

  Zarządzeniem NR SP.0050.2.115.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 marca 2017 r. powołano członków Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska.

  1. Przedstawiciele samorządu terytorialnego:

   a) Norbert Rózga

   b) Dorota Tobiszowska

   c) Jakub Wyciślik

  2. Przedstawiciele organizacji związków zawodowych:

   a) Grzegorz Kuźnicki  - przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

   b) Maria Pakosz    - przedstawicielka  Forum Związków Zawodowych

   c) Dariusz Potyrała   - przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

  3. Przedstawiciel organizacji pracodawców:

   a) Grzegorz Skudlik    - Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości

  Zarządzenie NR SP.0050.2.89.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.2.115.2017 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska

  1. Przedstawiciele samorządu terytorialnego:

   a) Dorota Tobiszowska

   b) Jakub Wyciślik

  2. Przedstawiciele organizacji związków zawodowych:

   a) Grzegorz Kuźnicki  - przedstawiciel NSZZ "Solidarność"

   b) Maria Pakosz    - przedstawicielka  Forum Związków Zawodowych

   c) Dariusz Potyrała   - przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

  3. Przedstawiciel organizacji pracodawców:

   a) Grzegorz Skudlik    - Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości

  W trybie obiegowym w styczniu 2020r. Powiatowa Rada Rynku Pracy podjęła następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr 1/01/2020 – pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy wraz  z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej na rok 2019.
  2. Uchwała Nr 2/01/2020 – pozytywnie zaopiniowano plan finansowy Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej na rok 2020 wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10 %.
  3. Uchwała Nr 3/01/2020 – pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani Doroty Tobiszowskiej na przedstawiciela Powiatowej Rady Rynku Pracy w komisji konkursowej dokonującej wyboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.
  4. Uchwała Nr 4/01/2020 – pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana Jakuba Wyciślika na przedstawiciela Powiatowej Rady Rynku Pracy w komisji konkursowej dokonującej wyboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

  W dniu 11 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

  W trakcie posiedzenia  podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1/12/2019 z dnia 11.12.2019 pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej w drugim półroczu 2019 w tym racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
  2. Uchwała nr 2/12/2019 z dnia 11.12.2019 r.- pozytywnie zaopiniowano propozycje zmian do planu finansowego Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej na rok 2019 wraz  z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.

  W dniu 18 września 2019 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy:

  1. Uchwała nr 1/09/2019 z dnia 18.09.2019 pozytywnie zaopiniowano projekt uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie „Technik automatyk” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej.
  2. Uchwała nr 2/09/2019 z dnia 18.09.2019 pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej w pierwszym półroczu 2019r. w tym racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
  3. Uchwała nr 3/09/2019 z dnia 18.09.2019 pozytywnie zaopiniowano celowość realizacji programu specjalnego pt. „Nowe możliwości”.
  4. Uchwała nr 4/09/2019 z dnia 18.09.2019 r.- pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej na rok 2019 wraz  z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.

  W trybie obiegowym w sierpniu 2019r. Powiatowa Rada Rynku Pracy podjęła następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr 1/08/2019 – pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy wraz  z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej na rok 2019 wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.
  2. Uchwała Nr 2/08/2019 – pozytywnie zaopiniowano celowość realizacji programu specjalnego pt. „Nowe możliwości”.

  W trybie obiegowym w czerwcu 2019r. Powiatowa Rada Rynku Pracy podjęła następującą uchwałę:

  1. Uchwała Nr 1/06/2019 – pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy wraz  z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej na rok 2019 wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.

  W trybie obiegowym w marcu 2019r. Powiatowa Rada Rynku Pracy podjęła następującą uchwałę:

  1. Uchwała Nr 1/03/2019 – pozytywnie zaopiniowano wydatkowanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska.

  W dniu 27 luty  2019 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

  W trakcie posiedzenia  podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1/02/2019 z dnia 27.02.2019 pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej w roku 2018 w tym racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
  2. Uchwała nr 2/02/2019 z dnia 27.02.2019 r.- pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej na rok 2019 wraz  z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.

  W trybie obiegowym Powiatowa Rada Rynku Pracy podjęła następującą uchwałę:

  1. Uchwała Nr 1/01/2019 – pozytywnie zaopiniowano plan finansowego Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej na rok 2019 wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.

  W dniu 13 grudnia  2018 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

  1. Uchwała nr 1/12/2018 z dnia 13.12.2018 pozytywnie zaopiniowano uruchomienie nowego kierunku kształcenia w zawodzie „Technik fotografii i multimediów” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej.
  2. Uchwała nr 2/12/2018 z dnia 13.12.2018 pozytywnie zaopiniowano uruchomienie nowego kierunku kształcenia w zawodzie „Technik lotniskowych służb operacyjnych” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej.
  3. Uchwała nr 3/12/2018 z dnia 13.12.2018 r.- pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej na rok2018 wraz  z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.
  4. Uchwała nr 4/12/2018 z dnia 13.12.2018 r.- pozytywnie zaopiniowano plan finansowy Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej na rok2019.

  W trybie obiegowym Powiatowa Rada Rynku Pracy podjęła następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr 1/10/2018 – pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej na rok 2017, wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.
  2. Uchwała Nr 2/10/2018 – pozytywnie zaopiniowano celowość realizacji programu specjalnego pt. „SAMOZATRUDNIENIE W CENIE”.

  W dniu 17 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

  W trakcie posiedzenia  podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1/09/2018 z dnia 17.09.2018 r.- pozytywnie zaopiniowano celowość realizacji programu specjalnego pt. „Inspiracja do zmian – aktywizacja osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy”, możliwość zmian do realizowanego programu specjalnego w granicach do 10 % kwoty przeznaczonej na jego realizację oraz możliwość zmian wskazanych w programie specjalnym w zakresie przedstawionej liczby uczestników, zakładanych form wsparcia, przewidywanych rezultatów oraz wartości kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w przypadku pojawienia się ww. zagrożeń związanych ze specyfiką grupy.
  2. Uchwała nr 2/09/2018 z dnia 17.09.2018 r.- pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej na rok 2018 wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.

  W dniu 08 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

  W trakcie posiedzenia  podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1/06/2018 z dnia 08.06.2018 r.- pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej na rok 2018 wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.
  2. Uchwała nr 2/06/2018 z dnia 08.06.2018 r.- negatywnie zaopiniowano wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego w postaci stypendium z tytułu odbywania stażu.

  W trybie obiegowym Powiatowa Rada Rynku Pracy podjęła następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr 1/03/2018 – pozytywnie zaopiniowano projekt uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie „technik przeróbki kopalin stałych” w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej.
  2. Uchwała Nr 2/03/2018 – pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej na rok 2018, wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.

  W dniu 26 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

  W trakcie posiedzenia  podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr 1/01/2018 – pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej w roku 2017, w tym gospodarki środkami Funduszu Pracy.
  2. Uchwała Nr 2/01/2018 – pozytywnie zaopiniowano plan Finansowy Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej na rok 2018, wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.
  3. Uchwała Nr 3/01/2018 – pozytywnie zaopiniowano plan szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz plan przygotowania zawodowego dorosłych na rok 2018, wraz z ich finansowaniem.
  4. Uchwała Nr 4/01/2018 – pozytywnie zaopiniowano projekt lokalnego planu Działań Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej w 2018r.
  5. Uchwała Nr 5/01/2018 – pozytywnie zaopiniowano celowość realizacji programu specjalnego pt. „Inspiracja do zmian – aktywizacja osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy”.
  6. Uchwała Nr 6/01/2018 – negatywnie zaopiniowano projekt uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie „technik chłodnictwa i klimatyzacji” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej.

  W dniu 12 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

  W trakcie posiedzenia  podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr 1/12/2017 – pozytywnie zaopiniowano uruchomienie nowego kierunku kształcenia w zawodzie „technik transportu drogowego” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej.
  2. Uchwała Nr 2/12/2017 – pozytywnie zaopiniowano uruchomienie nowego kierunku kształcenia w zawodzie „magazynier logistyk” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej
  3. Uchwała Nr 3/12/2017 – pozytywnie zaopiniowano uruchomienie nowego kierunku kształcenia w zawodzie „technik robót wykończeniowych w budownictwie” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej.
  4. Uchwała Nr 4/12/2017 – pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej na rok 2017, wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.

  W dniu 29 września  2017 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

  W trakcie posiedzenia  podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1/09/2017 z dnia 29.09.2017 r.- pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej na rok2017., wraz  z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.
  2. Uchwała nr 2/09/2017 z dnia 29.09.2017r. negatywnie zaopiniowano uruchomienie nowego kierunku kształcenia w zawodzie „technik fotografii i multimediów” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej.
  3. Uchwała nr 3/09/2017 z dnia 29.09.2017r. pozytywnie zaopiniowano uruchomienie nowego kierunku kształcenia w zawodzie „technik urządzeń dźwigowych” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej.
  4. Uchwała nr 4/09/2017 z dnia 29.09.2017r. pozytywnie zaopiniowano uruchomienie nowego kierunku kształcenia w zawodzie „technik chłodnictwa i klimatyzacji” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej.

  W dniu 09 maja 2017 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

  W trakcie posiedzenia dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy. Na przewodniczącego wybrano Pana Grzegorza Skudlika,  na wiceprzewodniczącą wybrana została  Pani Dorota Tobiszowska.

  W trakcie posiedzenia  podjęto następujące uchwały:

  Uchwała nr 1/05/2017 z dnia 09.05.2017 r.- pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych  i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej na 2017 r., wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.

   

  Skład członków Powiatowej Rady Zatrudnienia. Kadencja 2013-2017

  1.  Przedstawiciele samorządu terytorialnego:
        a)  Ewa Błąkała-Zawronek
        b)  Jakub Wyciślik
        c)  Józef Skudlik

  2.  Przedstawiciele organizacji związków zawodowych:
       a) Lech Durasiewicz - przedsatwiciel NSZZ "Solidarność"
       b)  Dariusz Potyrała   - przedstawiciel Ogólnopolskiego porozumienia Związków Zawodowych
       c)  Grzegorz Zmuda   - przedstawiciel Forum Związków Zawodowych 

   3.  Przedsatwiciel organizacji pracodawców:
       a) Grzegorz Skudlik    - Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości

  Zmiana składu Powiatowej Rady Zatrudnienia kadencji 2013-2017.

  Zarządzeniem Nr SP.0050.2.9.2015  Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia nr  SP.0050.2.117.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska   z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska

  zmieniono skład Rady w punkcie dotyczącym przedstawicieli organizacji związków zawodowych:

  1. Dariusz Potyrała – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
  2. Grzegorz Kuźnicki – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
  3. Grzegorz Zmuda – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych”

  W dniu 7 maja 2013 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

  Zarządzenie Nr. SP.0050.2.117.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie powołania członków Powiatowej rady Zatrudnienia przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska.

  Nominacje nowo powołanym członkom Rady zostały wręczone przez Panią Grażynę Dziedzic - Prezydent Miasta Ruda Śląska.

  W trakcie posiedzenia dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia. Na przewodniczącego wybrano Pana Grzegorza Skudlik (uchwała nr 1/05/2013), zaś na wiceprzewodniczącego - Pana Dariusza Potyrałę (uchwała nr 2/05/2013).

  Pozostałe podjęte uchwały w trakcie posiedzenia:

  Uchwała nr 3/05/2013 - pozytywnie zaopiniowane zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Ślaskiej na 2013 r., wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.

  Uchwała nr 4/05/2013 - pozytywnie zaopiniowano wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku dla bezrobotnych, w wysokości 162,50 zł

  Uchwała nr 5/05/2013 - negatywnie zaopiniowano wniosek o umorzenie nienaleznie pobranego świadczenia pieniężnego  w postaci kosztów szkolenia, w wysokości 1.394,40 zł.

  W dniu 22 września 2013 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

  W trakcie posiedzenia  podjęto następujące uchwały:

  Uchwała nr 1/09/2013 - pozytywnie zaopiniowane zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej na 2013 r., wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.

  Uchwała nr 2/09/2013 - negatywnie zaopiniowano wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego w postaci refundacji przysługującej w związku z wykonywaniem prac społecznie użytecznych w wysokości 2 164,80 zł

  Uchwała nr 3/09/2013 - negatywnie zaopiniowano wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego  w postaci zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 2.704,10 zł.

  Uchwała nr 4/09/2013 - negatywnie zaopiniowano projekt uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie „technik technologii odzieży”  w Technikum nr 5  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej.

  W dniu 9 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

  W trakcie posiedzenia  podjęto następujące uchwały:

  Uchwała nr 1/12/2013 - pozytywnie zaopiniowano projekt uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie „technik mechanik” w Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej.

  Uchwała nr 2/12/2013 - pozytywnie zaopiniowano projekt uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie „technik elektryk” w Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej.


  Uchwała nr 3/12/2013 - pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej na 2013 r., wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.

  Uchwała nr 4/12/2013 - pozytywnie zaopiniowano skierowanie osoby bezrobotnej do pracy na utworzone stanowisko pracy  w ramach programu specjalnego pt. „Inicjatywa i przedsiębiorczość – to się opłaca”. Niniejsza opinia dotyczy celowości skierowania osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy, mimo nie spełniania wszystkich podstawowych kryteriów uczestnictwa w projekcie.

  W dniu 14 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

  W trakcie posiedzenia  podjęto następujące uchwały:

  Uchwała nr 1/02/2014 - pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności  Powiatowego Urzędu Pracy   w Rudzie Śląskiej w roku 2013 w tym gospodarki środkami Funduszu Pracy

  Uchwała nr 2/02/2014 - pozytywnie zaopiniowano  plan finansowy Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej na 2014 r., wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.

  Uchwała nr 3/02/2014 – negatywnie  zaopiniowano wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku dla bezrobotnych

  Uchwała nr 4/02/2014 - pozytywnie zaopiniowano plan szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na rok 2014

  Uchwała nr 5/02/2014 – negatywnie zaopiniowano zasadność ponownego wydania opinii w sprawie uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie „technik technologii odzieży” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. J. Markowej w Rudzie Śląskiej.

  W dniu 07 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

  W trakcie posiedzenia  podjęto następujące uchwały:

  Uchwała nr 1/05/2014 - pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej na 2014 r., wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.

  W dniu 29 lipca 2014 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

  W trakcie posiedzenia  podjęto następujące uchwały:

   Uchwała nr 1/07/2014z dnia 29.07.2014 r. – pozytywnie zaopiniowano Program Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Niniejsza opinia dotyczy celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów doboru osób bezrobotnych i zakładanych efektów jego realizacji.

  Uchwała nr 2/07/2014 z dnia 29.07.2014 r.- pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej na 2014 r., wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.

  W dniu 25 listopada  2014 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

  W trakcie posiedzenia  podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1/11/2014 z dnia 25.11.2014 r. – pozytywnie zaopiniowano projekt uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie „technik technologii odzieży” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej, pod warunkiem ograniczenia liczebności klasy do maksymalnie 15 uczniów.
  2. Uchwała nr 2/11/2014 z dnia 25.11.2014 r.- pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej na 2014 r., wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.
  3. Uchwała nr 3/11/2014 z dnia 25.11.2014r. pozytywnie zaopiniowano wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia  w postaci zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 2 130,49 zł.
  4. Uchwała nr 4/11/2014 z dnia 25.11.2014r. pozytywnie zaopiniowano wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia w postaci wypłaconej dotacji w wysokości 2 000,00 zł.
  5. Uchwała nr 5/11/2014 z dnia 25.11.2014r. negatywnie zaopiniowano wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 4 381,50 zł.

  W dniu 12 stycznia 2015 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

  W trakcie posiedzenia  podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1/01/2015 z dnia 12.01.2015 r. – pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej w roku 2014 w tym racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
  2. Uchwała nr 2/01/2015 z dnia 12.01.2015 r.- pozytywnie zaopiniowano plan finansowy Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej na 2015 r., wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.
  3. Uchwała nr 3/01/2015 z dnia 12.01.2015r. pozytywnie zaopiniowano Program Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  4. Uchwała nr 4/01/2015 z dnia 12.01.2015r. negatywnie zaopiniowano wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 5 883,90 zł.

  W dniu 9 kwietnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

  W trakcie posiedzenia  podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1/04/2015 z dnia 09.04.2015 r. – pozytywnie zaopiniowano projekt uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie „mechanik motocyklowy” w zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej.
  2. Uchwała nr 2/04/2015 z dnia 09.04.2015 r.- pozytywnie zaopiniowano zmiany do  planu finansowego Funduszu Pracy wraz  z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej na 2015 r., wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.
  3. Uchwała nr 3/04/2015 z dnia 09.04.2015r. - negatywnie zaopiniowano wniosek o umorzenie zobowiązania z tytułu poręczenia jednorazowo przyznanych środków na podjecie działalności gospodarczej w wysokości 22 857,38 zł.

  W dniu 22 czerwca 2015 r.  Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę:

  Uchwała nr 1/06/2015 z dnia 22.06.2015 r. – pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej na rok 2015.

  W dniu 24 lipca 2015 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

  W trakcie posiedzenia  podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1/07/2015 z dnia 24.07.2015 r. – pozytywnie zaopiniowano celowość realizacji programu specjalnego pt. „Stawiam na pracę – aktywizacja zawodowa kobiet z III profilem pomocy”.
  2. Uchwała nr 2/07/2015 z dnia 24.07.2015 r.- pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej na rok 2015 wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.
  3. Uchwała nr 3/07/2015 z dnia 24.07.2015r. pozytywnie zaopiniowano wniosek o organizację szkolenia dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniach 03-04.10.2015r.
  4. Uchwała nr 4/07/2015 z dnia 24.07.2015r. negatywnie zaopiniowano wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 5 302,64 zł.
  5. Uchwała nr 5/07/2015 z dnia 24.07.2015r. pozytywnie zaopiniowano projekt uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie „technik przemysłu mody” w zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im Jadwigi markowej w Rudzie Śląskiej, pod warunkiem ograniczenia liczebności klasy do maksymalnie 15 uczniów.

  W dniu 6 sierpnia 2015 r. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę:

  Uchwała nr 1/08/2015 z dnia 06.08.2015 r. – pozytywnie zaopiniowano celowość realizacji programu specjalnego pt. „Stawiam na pracę – aktywizacja zawodowa kobiet z III profilem pomocy”.

  W dniu 03 października 2015 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia

  W trakcie posiedzenia  podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1/10/2015 z dnia 03.10.2015 r.- pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej na rok 2015 wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.
  2. Uchwała nr 2/10/2015 z dnia 03.10.2015r. negatywnie zaopiniowano wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia w postaci stypendium z tytułu odbywania stażu w wysokości 764,70 zł.

  W dniu 09 grudnia 2015 r. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1/12/2015 z dnia 09.12.2015 r. – pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej na rok 2015 wraz z możliwością jego modyfikacji  do 10 % .
  2. Uchwała nr 2/12/2015 z dnia 09.12.2015 r. – pozytywnie zaopiniowano celowość realizacji programu specjalnego pt. „Stawiam na pracę – aktywizacja zawodowa kobiet z III profilem pomocy”.

  W dniu 04 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

  W trakcie posiedzenia  podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1/02/2016 z dnia 04.02.2016 r. – pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej w roku 2015 w tym racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
  2. Uchwała nr 2/02/2016 z dnia 04.02.2016 r.- pozytywnie zaopiniowano plan finansowy Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej na 2016 r., wraz   z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.
  3. Uchwała nr 3/02/2016 z dnia 04.02.2016r. pozytywnie zaopiniowano Program Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  4. Uchwała nr 4/02/2016 z dnia 04.02.2016r. pozytywnie zaopiniowano plan szkoleń osób bezrobotnych  i poszukujących pracy na rok 2016.
  5. Uchwała nr 5/02/2016 z dnia 04.02.2016r. negatywnie zaopiniowano wniosek o umorzenie należności   z tytułu spłat rat pomocy przyznanej w związku z ustawą z dnia 19.06.2009r. o pomocy państwa  w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz. U. Nr 115, poz. 964) w wysokości 2 200,25 zł


  W dniu 20 maja 2016 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

  W trakcie posiedzenia  podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1/05/2016 z dnia 20.05.2016 r.- pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej na 2016 r., wraz  z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.
  2. Uchwała nr 2/05/2016 z dnia 20.05.2016r. pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu szkoleń osób bezrobotnych  i poszukujących pracy na rok 2016 wraz ze zmianą planu środków finansowych przeznaczonych na finansowanie organizacji szkoleń na rok 2016 oraz możliwością jego modyfikacji w granicach do 10 %.
  3. Uchwała nr 3/05/2016 z dnia 20.05.2016r. pozytywnie zaopiniowano celowość realizacji programu specjalnego pt. „Czas na zmiany- aktywizacja zawodowa kobiet z III profilem pomocy”, możliwość zmian do realizowanego programu specjalnego w zakresie do 10% kwot przeznaczonych na jego realizację oraz możliwość zmian wskazanych w powyższym programie w zakresie przedstawionej liczby uczestniczek programu specjalnego, przewidywanych rezultatów oraz wartości kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań, w przypadku pojawienia sie zagrożeń związanych ze specyfiką grupy.

  W dniu 19 września 2016 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

  W trakcie posiedzenia  podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1/09/2016 z dnia 19.09.2016 r.- pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej na 2016 r., wraz  z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.
  2. Uchwała nr 2/09/2016 z dnia 19.09.2016r. negatywnie zaopiniowano wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń w postaci stypendium z tytułu odbywania stażu, stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, kosztów szkolenia i kosztów przejazdu związanych z odbywaniem stażu na kwotę 11.138,51 zł.
  3. Uchwała nr 3/09/2016 z dnia 19.09.2016r. pozytywnie zaopiniowano wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 174,00 zł.

  W dniu 8 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

  W trakcie posiedzenia  podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1/12/2016 z dnia 08.12.2016 r.- pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowego Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej na 2016 r., wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.
  2. Uchwała nr 2/12/2016 z dnia 08.12.2016r. negatywnie zaopiniowano wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń w postaci stypendium z tytułu odbywania stażu, stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, kosztów szkolenia i kosztów przejazdu związanych z odbywaniem stażu na kwotę 9.038,51 zł.

  W dniu 31 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

  W trakcie posiedzenia  podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 1/01/2017 z dnia 31.01.2017r. – pozytywnie zaopiniowano projekt uruchomienia nowego kierunku kształcenia
   w zawodzie „technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej” w Techniku nr 3 w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej.
  2. Uchwała nr 2/01/2017 z dnia 31.01.2017 r. – pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej w roku 2016 w tym racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
  3. Uchwała nr 3/01/2017 z dnia 31.01.2017 r.- pozytywnie zaopiniowano plan finansowy Funduszu Pracy wraz z wyborem form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej na 2017 r., wraz z możliwością jego modyfikacji w granicach do 10%.
  4. Uchwała nr 4/01/2017 z dnia 31.01.2017 r.- pozytywnie zaopiniowano projekt lokalnego planu działań Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej w 2017 r.
  5. Uchwała nr 5/01/2017 z dnia 31.01.2017 r.- pozytywnie zaopiniowano celowość realizacji programu specjalnego
   pt. „W nowym kierunku – aktywizacja osób bezrobotnych z III profilem pomocy”.
  6. Uchwała nr 6/01/2017 z dnia 31.01.2017 r.- pozytywnie zaopiniowano celowość realizacji programu specjalnego pt. „Znajdź MOTYW i krzyknij AKCJA – to właśnie TWOJA MOTYWACJA”.
  7. Uchwała nr 7/01/2017 z dnia 31.01.2017r. pozytywnie zaopiniowano Program Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  8. Uchwała nr 8/01/2017 z dnia 31.01.2017r. pozytywnie zaopiniowano plan szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz plan przygotowania zawodowego dorosłych na 2017 rok wraz z ich finansowaniem.

  Skład członków Powiatowej Rady Zatrudnienia. Kadencja 2009-2013

  Zarządzenie NR. PC.PM.0151-1099/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska    z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia  w Rudzie Śląskiej.

  Pan Grzegorz Skudlik         Przewodniczący    Przedstawiciel Cechu Rzemiosł  i Przedsiębiorczości

  Pan Piotr Biegański            Przedstawiciel Obywatelskiego Ruchu  Obrony Bezrobotnych

  Pani Jadwiga Bielecka        Przedstawiciel Polskiej Organizacji  Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  Pan Lech Durasiewicz         Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

  Pan Jacek Jarocki                 Przedstawiciel samorządu terytorialnego

  Pani Bogusława Kansy       Przedstawiciel samorządu terytorialnego

  Pan Adam Ligocki                 Przedstawiciel Forum Związków  Zawodowych

  Pan Dariusz Potyrała           Przedstawiciel Ogólnopolskiego   Porozumienia Związków Zawodowych

  Pan Jakub Wycislik              Przedstawiciel samorządu terytorialnego

   

  Zmiana składu Powiatowej Rady Zatrudnienia kadencji 2009-2013.

  Zarządzenie Nr SP.0050.2.36.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28 stycznia       2011 r. zmieniające zarządzenie NR. PC.PM.0151-1099/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska    z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia     w Rudzie Śląskiej.

  Odwołano ze składu Powiatowej Rady Zatrudnienia przedstawicieli samorządu terytorialnego:

  1. Panią Bogusławę Kansy
  2. Pana Jacka Jarockiego

  Powołano do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia przedstawicieli samorządu terytorialnego:

  1. Pana Witolda Hanke
  2. Pana Kazimierza  Myszura

  Zmiana składu Powiatowej Rady Zatrudnienia kadencji 2009-2013.

  Zarządzenie nr SP.0050.2.166.2012 Prezydenta Miasta z dnia 27.04.2012r  zmieniające zarządzenie NR. PC.PM.0151-1099/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia  w Rudzie Śląskiej.

  Odwołano ze składu Powiatowej Rady Zatrudnienia przedstawiciela Forum Związków  Zawodowych:

  Pana Adama Ligockiego

  Powołano do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia przedstawiciela Forum Związków  Zawodowych:

  Pana Grzegorza Zmuda

  Zmiana składu Powiatowej Rady Zatrudnienia kadencji 2009-2013.

  Zarządzenie nr SP.0050.2.508.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28.09.2012r. zmieniające zarządzenie  NR. PC.PM.0151-1099/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia  w Rudzie Śląskiej.

   Odwołano ze składu Powiatowej Rady Zatrudnienia przedstawiciela Obywatelskiego Ruchu  Obrony Bezrobotnych:

              Pana Piotra Biegańskiego

   W dniu 21 stycznia 2013 r. odbyło się ostatnie posiedzenie kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia powołanej na lata 2009 2013. 

  W trakcie posiedzenia podjęto 8 uchwał.

  W sprawie uruchomienia nowych kierunków kształcenia w mieście podjęto uchwały:

  • zaopiniowano pozytywnie  projekt uruchomienia nowego kierunku kształcenia    w zawodzie „kelner” w Technikum Nr 2 im Stanisława Ligonia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej;
  • zaopiniowano negatywnie  projekt uruchomienia nowego kierunku kształcenia  w zawodzie „technik  geolog”  w Technikum Nr 3 w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej;
  • zaopiniowano negatywnie  projekt uruchomienia nowego kierunku kształcenia    w zawodzie „technik  przeróbki kopalin stałych”  Technikum Nr 3 w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej;
  • zaopiniowano negatywnie projekt uruchomienia nowego kierunku kształcenia   w zawodzie „technik  technologii odzieży”  w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej;
  • zaopiniowano negatywnie projekt uruchomienia nowego kierunku kształcenia   w zawodzie „fototechnik” w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej;
  • zaopiniowano pozytywnie projekt uruchomienia nowego kierunku kształcenia  w zawodzie „technik automatyk sterowania ruchem kolejowym”  w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej.

   W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności PUP w Rudzie Śląskiej podjęto uchwałę:

  • zaopiniowano pozytywnie sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej w roku 2012 w tym  gospodarki środkami Funduszu Pracy.

  W sprawie  planu finansowego Funduszu Pracy na 2013  r. podjęto uchwałę:

  • zaopiniowano pozytywnie plan finansowy Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej na rok 2013.

  W związku z zakończeniem czteroletniej kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia Pani Prezydent Miasta Ruda Śląskiej podziękowała  członkom Rady za wkład wniesiony  w prace Rady, której nadrzędnym celem jest dążenie do pełnego i produktywnego zatrudnienia  w mieście. 


  Utworzono: 2012-08-02 09:40 | Redagował: Piotr Krząkała 2020-01-30 12:18
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 8950

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl