• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Urząd Pracy

  Kontakt
  Zielona Linia
  Programy
  Programy i projekty realizowane
  Programy i projekty zrealizowane
  Analizy i statystyki
  Powiatowa Rada Rynku Pracy
  Tłumacz języka migowego
  Przydatne linki
  Inne informacje
  E-zapytanie
  Prawo
  Ankiety i oceny
  Zamówienia publiczne
  Archiwum przetargów z poprzedniego serwisu
  Ochrona danych osobowych
  • Informacje ogólne

  EFS - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA (III)

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Cele projektu:

  1. zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

  2. zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Ruda Śląska

   Uczestnicy projektu: 361 osób spełniających łącznie następujące kryteria:

  - osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP Ruda Śląska,

  - osoba posiadająca profil pomocy I lub II,

  - osoba będąca w wieku 18-29 lat,

  - osoba spełniająca warunki zawarte w definicji NEET, tzn.:

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowa),

  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni)

   Planowane formy wsparcia oraz efekty:

  - STAŻE dla 290 osób,

  - PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dla 47 osób,

  - USŁUGI PORADNICTWA ZAWODOWEGO dla 47 osób,

  - USŁUGI POŚREDNICTWA PRACY dla 314 osób,

  - REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY dla 10 osób,

  - PRACE INTERWENCYJNE dla 15 osób.

  Czas realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018

  Wartość projektu:

  - w 2017 r. 2 201 372,90 zł,

  - w 2018 r.: 1 990 958,10 zł.

  Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:

  - w 2017 r.: 1 855 317,10 zł,

  - w 2018 r.: 1 677 979,50 zł.

   W sprawie szczegółowych informacji nt. projektu należy kontaktować się z Działem ds. Projektów pod numerem telefonu 32 771 59 51.

   Rekrutacja:

  • staże (do sierpnia 2018):

  – osoba bezrobotna - kontakt ze swoim doradcą klienta,

  - pracodawca - kontakt pod numerami telefonów: 32 771 59 11, 32 771 59 36, 771 59 14,

  • dotacje na założenie firmy (od lutego do wyczerpania środków finansowych – maksymalnie do listopada 2018):

  – kontakt pod nr telefonu 32 771 59 15 lub ze swoim doradcą klienta.

  • prace interwencyjne (do kwietnia 2018):

  – osoba bezrobotna - kontakt ze swoim doradcą klienta,

  - pracodawca - kontakt pod numerami telefonów: 32 771 59 11, 32 771 59 36, 771 59 14,

  • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (do wyczerpania środków finansowych – maksymalnie do października 2018):

  – kontakt pod nr telefonu 32 771 59 15 lub ze swoim doradcą klienta.


  2019.10.30

  Koszty uzyskania przychodów – stanowisko Instytucji Audytującej.

  Ważna informacja dla przedsiębiorców, którzy utworzyli firmę lub stanowisko pracy w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

  Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Audytującej, przekazanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach:

  „Należy pamiętać, że Beneficjent nie może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały sfinansowane ze środków PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), RPO (Regionalny Program Operacyjny) lub jakichkolwiek innych środków publicznych. Powyższy sposób postępowania będzie uznawany za podwójne finansowanie wydatków.

  Pełna treść pisma Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w przedmiotowej sprawie jest dostępna tutaj:

  Pismo WUP Katowice z dnia 18.10.2019 dot. kosztów uzyskania przychodów.pdf.

  Kogo dotyczy informacja – „Ostatecznych Odbiorców Pomocy, w projektach, gdzie realizowane jest wsparcie w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i dopuszczalna jest możliwość zakupu m.in. środków trwałych”

  - czyli:

  a) osób, które utworzyły firmy dzięki dotacji (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej)

  lub

  b) podmiotów, które utworzyły stanowisko pracy dzięki refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

  w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

  Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, realizował przedmiotowe wsparcie w następujących projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

  1. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER):

  a. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (IV)

  b. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (III)

  c. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (II)

  d. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (I)

  e. Sposób na pracę. Kompleksowe wsparcie osób młodych na rynku pracy

  2. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL):

  a. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (IV)

  b. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (III)

  c. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (II)

  d. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej (I)

  Informacje, czy uzyskane wsparcie było realizowane w ramach projektu znajdują się w umowach dotyczących:

  - jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

  - refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

   W piśmie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wskazano ponadto, iż:

  „Zgodnie z informacją uzyskana od IK UP (Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa) proces weryfikacji rozliczeń amortyzacyjnych był przedmiotem uzgodnień pomiędzy Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Zgodnie z ustaleniami w proces weryfikacji kwestii amortyzacyjnych, zgodnie z zakresem kompetencji, zostaną zaangażowane Izby Administracji Skarbowej.

  IK UP zobowiązała się do przekazywania ww. Izbom informacji na temat przedsiębiorców, którzy uzyskali dofinansowanie z programów operacyjnych polityki spójności – co pozwoli administracji skarbowej na weryfikację, czy w ramach odpisów amortyzacyjnych nie są uwzględnianie aktywa objęte wcześniej dofinansowaniem z funduszy UE (Unii Europejskiej) oraz weryfikację progów udzielanej pomocy de minimis w związku z wartością odpisów amortyzacyjnych.”

   

  Utworzono: 2017-02-01 09:07 | Redagował: Paweł Karaś 2019-10-30 11:00
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2299

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl