• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

  (2020-05-19)

  Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej informuje, iż ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

  Wniosek o dofinansowanie składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na  siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy pracowników.

  Wnioski należy składać w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl (link otworzy się w nowym oknie) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (liczy się data stempla pocztowego).

    

  Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 19 maja 2020 r. do dnia 2 czerwca 2020 r.

   

   W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z tutejszym Urzędem Pracy -

  Dział Rozwoju Zasobów Ludzkich,  tel. 32 771 59 11;  32 771 59 10; 32 771 59 15;  32 771 59 36.

   

   Kto może otrzymać wsparcie?

  Z dofinansowania może skorzystać przedsiębiorca   posiadający   status mikroprzedsiębiorcy,  małego  lub  średniego  przedsiębiorcy w rozumieniu  art.  7  ustawy  z  dnia 6  marca  2018  r. –Prawo przedsiębiorców  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  646),  który  prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

   

  Kogo obejmuje wsparcie?

   

  Dofinansowanie obejmuje osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy oświadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia

  23 kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek    pracy    na    rzecz  pracodawcy  będącego  rolniczą spółdzielnią  produkcyjną  lub  inną  spółdzielnią  zajmującą  się produkcją  rolną,  jeżeli  z  tego  tytułu  podlega  obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

   

  Jakie są warunki uzyskania wsparcia?

  Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów  gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

  Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.

  Miesiąc może  być rozumiany jako  30  kolejno  następujących  po  sobie  dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

  Aby uzyskać wsparcie należy złożyć Wniosek do powiatowego  urzędu  pracy, właściwego ze  względu na  siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

  Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania.

   

  Jaka jest wysokość przyznawanych środków?

  Dofinansowanie obliczone  zostanie  według  następujących  przedziałów spadku obrotów:

      a)    co najmniej  30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej  sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę,  zwanego  dalej  „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,

      b)    co  najmniej  50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej  sumę 70%  wynagrodzeń  poszczególnych  pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia,  powiększonego  o  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,

      c)     co  najmniej  80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej  sumę 90%  wynagrodzeń  poszczególnych  pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia,  powiększonego  o  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

   

   W  sytuacji,  gdy  przedsiębiorca  skorzystał  ze  zwolnienia  z  opłacania  składek odprowadzanych  do  ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne.  Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

  Sytuacja, w której przedsiębiorca skorzystał z możliwości rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu spłaty składek na ubezpieczenia społeczne, nie ma wpływu na otrzymanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

  Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

   Czy można przedłużyć okres wsparcia?

   Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania  COVID-19,  w  drodze  rozporządzenia,  przedłużyć  okres dofinansowania, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

   

  Wniosek na platformie praca.gov.pl

  Niezbędne dokumenty i zasady na portalu psz.praca.gov.pl

   

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 768840

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl