• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W 2018 r.

  (2018-08-14)

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W 2018 r.

  W dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej pozostaje  57 080,19 zł.

  Na podstawie § 2 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

  TERMIN NABORU:

  16.08.2018 r.(od godz. 8:00) - 14.09.2018 r.(do godz.13:30)

  DECYDUJE KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW

  SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I TRYB PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW OKREŚLA REGULAMIN

  Wnioskowane działania w ramach kształcenia ustawicznego muszą zakończyć się najpóźniej do 23 listopada 2018r.


  Wniosek wraz z załącznikami (zgodnie z obowiązującym wzorem) można złożyć w formie:

  1)       papierowej – osobiście - w pokoju nr 1 Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej przy ul. Ballestremów 16,

  lub 

  2)       elektronicznej z certyfikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą platformy (przez ePUAP).

  Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:

  1)   bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub

  2)    podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

  Wniosek złożony w formie papierowej musi być opatrzony podpisem złożonym na wniosku oraz wszystkich załącznikach przez osobę umocowaną do reprezentowania pracodawcy oraz złożony w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek o sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego”.

  Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu, do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

  Wsparcie ze środków KFS w 2018 roku będzie przyznane Pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone minimum w jednym z przyjętych priorytetów wskazanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  1)    wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

  2)    wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

  3)    wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub  o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

  oraz spełniają pozostałe warunki określone w Regulaminie.

   W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Powiatowy Urząd Pracy zawrze z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.


  Środki KFS przyznawane są na dany rok budżetowy. Oznacza to, że działania o których finansowanie wystąpiono muszą zostać rozpoczęte, a środki wydatkowane w roku, na który zostały przyznane.

  Wszelkie wydatki na kształcenie ustawiczne poniesione przez pracodawcę przed złożeniem wniosku i zawarciem umowy nie będą uwzględniane przy rozliczeniach.

  Wszelkich informacji dotyczących naboru w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielają pracownicy tutejszego Urzędu Pracy dostępni pod nr tel.:
  32 771 59 12 oraz  32 771 59 17.

   

  Druk wniosku wraz z załącznikami jest zamieszczony poniżej, można go również pobrać w siedzibie Urzędu, w pokoju nr 16.


  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.


  ZAŁĄCZNIKI:

  1. wniosek KFS.doc

  2. Regulamin.docx

  3. Załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie o de minimis.doc

  4. załącznik nr 2 do wniosku - formularz de minimis.doc

  5. załącznik nr 6 do wniosku - szkolenie językowe.doc

  6. załącznik nr 7 do wniosku - oświadczenie RODO.doc

  7. karta oceny formalnej wniosku.docx

  8. karta oceny merytorycznej wniosku.docx


  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 554413

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl