• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W 2018 r.

(2018-02-06)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW

O PRZYZNANIE ŚRODKÓW

Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej informuje, iż pozyskał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 309,4 tys. zł.

 Na podstawie § 2 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

TERMIN NABORU:

19.02.2018 r. (od godz. 8:00) - 21.02.2018 r.(do godz.14:00)

NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I TRYB PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW OKREŚLA REGULAMIN

Wnioskowane działania w ramach kształcenia ustawicznego muszą zakończyć się najpóźniej do 14 września 2018r.

Wniosek wraz z załącznikami (zgodnie z obowiązującym wzorem) można złożyć w formie:

1)       papierowej – osobiście - w pokoju nr 1 Powiatowego Urzędu Pracy  w Rudzie Śląskiej przy ul. Ballestremów 16, drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu)

lub 

2)       elektronicznej z certyfikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą platformy (przez ePUAP).

Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:

1)    bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub

2)    podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wniosek złożony w formie papierowej musi być opatrzony podpisem złożonym na wniosku oraz wszystkich załącznikach przez osobę umocowaną do reprezentowania pracodawcy oraz złożony w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek o sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego”.

Wsparcie ze środków KFS w 2018 roku będzie przyznane Pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone minimum w jednym z przyjętych priorytetów wskazanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1)   wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

2)   wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

3)   wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub  o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

oraz spełniają pozostałe warunki określone w Regulaminie.

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków, komisja ds. przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego utworzy listę rankingową pracodawców zakwalifikowanych do otrzymania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Powiatowy Urząd Pracy zawrze z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.

Środki KFS przyznawane są na dany rok budżetowy. Oznacza to, że działania o których finansowanie wystąpiono muszą zostać rozpoczęte, a środki wydatkowane  w roku, na który zostały przyznane.

Wszelkie wydatki na kształcenie ustawiczne poniesione przez pracodawcę przed złożeniem wniosku i zawarciem umowy nie będą uwzględniane przy rozliczeniach.

Wszelkich informacji dotyczących naboru w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielają pracownicy tutejszego Urzędu Pracy dostępni pod nr tel.:
32 771 59 12 oraz  32 771 59 17.

Druk wniosku wraz z załącznikami jest zamieszczony poniżej, można go również pobrać  w siedzibie Urzędu, w pokoju nr 16.


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin.docx

karta oceny formalnej wniosku.docx

karta oceny merytorycznej wniosku.docx

wniosek KFS.doc

Załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie o de minimis.doc

załącznik nr 2 do wniosku - formularz de minimis.doc

załącznik nr 6 do wniosku - szkolenie językowe.doc

 
 

 

 

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 416855

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl