• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Usługi dla niepełnosprawnych

  Osoby niepełnosprawne bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy mogą skorzystać z form aktywizacji zawodowej wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy tj. m.in.:

  • pośrednictwa pracy;
  • poradnictwa zawodowego;
  • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy;
  • szkoleń;
  • staży;
  • prac interwencyjnych;                                      
  • przygotowania zawodowego dorosłych;
  • badań lekarskich lub psychologicznych;
  • studiów podyplomowych;
  • dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  Ważne:


  Jeśli osoba ubiegająca się o uzyskanie statusu osoby bezrobotnej jest osobą niepełnosprawną, wówczas stan jej zdrowia musi pozwalać na podjęcie zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie. Ponadto statusu bezrobotnego nie może mieć ta osoba niepełnosprawna, która nabyła uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej lub zasiłku stałego.

  Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z usług lub instrumentów rynku pracy.

  Źródłem finansowania w/w form jest: 

  • Fundusz Pracy - w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne oraz
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - w przypadku osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako o poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

  O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ SWOJEGO DORADCĘ KLIENTA

  PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE:

   

  Utworzono: 2012-08-02 10:11 | Redagował: Izabela Szweda 2017-12-29 13:02
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4697

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl