• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Ruda Śląska

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Bon na zasiedlenie

  BON NA ZASIEDLENIE

   

  Powyższa forma kierowana jest dla osób bezrobotnych  oraz do osób poszukujących pracy, o których mowa w art.49 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz.1065), do 30 roku życia.

  Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie, w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

  1) z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;

  2) odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

  3) będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

  Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

  Podstawa prawna:
  - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz.1482 z późn. zm.)


  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko  Pokój Telefon Adres e-mail

   

   Alina Mróz

   

   specjalista ds. programów 17

   

  32 771 59 15  

   

   karu[at]praca.gov.pl

  Mariola Czmok

   specjalista ds. programów

  17

  32 771 59 15

   karu[at]praca.gov.pl


  Utworzono: 2014-07-11 11:35 | Redagował: Michalina Sładek 2020-04-04 15:22
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 8394

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl